A A A

Konfrontacje 2016

XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacko - Fotograficzno - Plastyczny

Organizator: Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie, Samorządy Miasta Leszna, Powiatu Leszczyńskiego, Województwa Wielkopolskiego;

Cele konkursu: prezentacja dorobku twórców, integracja środowisk twórczych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń, konsultacje artystyczne, promocja.

 1. Uczestnik konkursu ma prawo nadesłać:
 • W dziale literackim (w 3 egzemplarzach - czcionka Times New Roman 12) - w poezji - jeden zestaw do 6 wierszy;-wprozie -1-2 prace do 4 stron/opowiadanie, reportaż, felieton, nowela, esej/;
 • W dziale fotografii do 6 prac (pojedyncze lub w zestawie, czarno-białe lub barwne) nie podklejone nie oprawione) w formacie minimum 20x30;
 • W dziale plastyki do 6 prac z dziedziny: malarstwa, grafiki i rysunku (prace winny być przygotowane do ekspozycji - passe-partout, ramy w obrazach olejnych - nie przysyłać prac w antyramach pod szkłem).
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zajmujących się twórczością literacką, fotograficzną, plastyczną. Warunek - ukończone 16 lat.
 2. Tematyka i technika prac jest dowolna.
 3. Udział w konkursie mogą wziąć prace wykonane w ostatnich 2 latach, dotychczas nie na­gradzane na innych konkursach i wystawach.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest płatne. Uczestnik wpłaca 30, - zł na konto LSTK w BGŻ S.A nr 17 2030 00451110 0000 0022 6100 do dnia 30.09.2016 r.
 5. Każda praca winna być oznaczona tytułem i godłem autora. Do prac należy dołączyć ko­pertę, opatrzoną godłem autora, zawierającą wewnątrz kartę zgłoszenia z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, wykaz nadesłanych prac, dokładny adres zamieszkania (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy, e mail, nrtelefonu).
 6. Każdy autor może wystąpić w konkursie tylko pod jednym godłem.
 7. Prace należy nadsyłać z napisem: „KONFRONTACJE 2016" - konkurs literacki, fotogra­ficzny lub plastyczny na adres:

Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury ul. Narutowicza 69, 64-100 Leszno

 1. Ostateczny termin nadsyłania prac mija z dniem 30 września 2016 r.
 2. Szczegółowy regulamin może być przesłany twórcom zainteresowanym konkursem na wskazany adres meilowy.

e-mail: lstk@leszno.edu.pl                          www.lstk.leszno.pl;                  tel. kom. LSTK 691 765091


KARTAUCZESTNICTWAW KONKURSIE

(literackim, fotograficznym, plastycznym)

Godło autora:............................................................. wiek autora:.............. pesel:........................

Imię i nazwisko:...............................................................................................................................

Miejsce zamieszkania:.....................................................................................................................

Poczta - miejscowość- kod pocztowy.............................................................................................

Ulica................................................................................................. nr domu.......... mieszkania.

telefon........................................................... e-mail:......................................................................

 

WYKAZ NADESŁANYCH PRAC:

Nr_______________________________________________ .............. tytuł pracy (technika, format)

1.......................................................................................................................

2........................................................................................................................

3.......................................................................................................................

4........................................................................................................................

5........................................................................................................................

6.......................................................................................................................

Oświadczenie:

Oświadczam, że zgłoszone na konkurs są moim dziełem, wykonane w ostatnich 2 latach. Wyrażam zgodę na ich udział w wystawie, nieodpłatne publikowanie i reprodukowanie oraz dysponowanie moimi danymi (zawartymi w karcie zgłoszeniu) w związku z organizowanym konkursem.

Data    .......................                                                                                                           podpis    ............................