A A A

Dziecko 2016 - regulamin konkursu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
ogłasza
X Międzynarodowe  Biennale Fotografii Artystycznej
„DZIECKO”

pod patronatem
Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP  Nr 2016/067
Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF
 STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW FOTOKLUBU RP

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Tematem konkursu jest dziecko i jego świat  ukazany przy pomocy fotograficznych środków wyrazu. i pełnej dowolności interpretacyjnej. Żadne ze zdjęć nie może naruszać godności dziecka i jego prawa do prywatności.
 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących.
 3. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu  maksymalnie 3 zdjęcia.
 4. Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej: w formacie JPG długość najdłuższego boku: 2400 pikseli, w profilu RGB
 5. Zdjęcia należy zgłaszać przy pomocy formularza znajdującego się na stronie:  www.wbp.poznan.pl >>>
 6. Za zgłoszenie zdjęć do konkursu organizatorzy  pobierają „wpisowe’ - 10 EURO (PayPal) lub 30 PLN (DotPay). Istneieje również możliwość dokonania przelewu tradycyjnego. Płatność powinna zostać dokonana na konto WBPiCAK: 89 1500 1621 1216 2000 8820 0000 (tytuł przelewu: “Dziecko”). Adrees: WBPiCAK  ul. Prusa 3, 60-819 Poznań.
 7. Ostateczny termin dostarczenia prac do organizatora –30 kwietnia 2016 r. 
 8. Nadesłane fotografie oceni Jury w składzie:  Mieczysław Cybulski  AFIAP AFRP, Antoni Rut  AFRP, Attila Mudrak (Węgry), Heinz Ebert (Niemcy), Władysław Nielipińskim Posiedzenie Jury odbędzie się  5-7 maja 2016
 9. Autorzy najlepszych  zdjęć  otrzymają medale i wyróżnienia FIAP, pamiątkowe plakiety,  dyplomy, nagrody i wyróżnienia pieniężne oraz nagrody specjalne, a wszyscy uczestnicy zakwalifikowani  do wystawy pamiątkowe dyplomy i katalog.
 10. Wyniki pracy Jury  zostaną bezzwłocznie po jej zakończeniu opublikowane na stronie internetowej organizatora.
 11. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w czerwcu 2016 r. 
 12. 12. W celu popularyzacji imprezy organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć  w katalogu oraz w prasie, telewizji i internecie w tym na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
 13. Przez nadesłanie własnych zdjęć lub plików na wystawę pod patronatem FIAP, uczestnik akceptuje dobrowolnie i bez wyjątku możliwość sprawdzenia nadesłanych obrazów przez FIAP w celu upewnienia się, czy spełniają one regulamin FIAP, również w przypadku, gdy uczestnik nie jest członkiem FIAP. Uczestnik akceptuje także możliwość użycia przez FIAP dowolnych metod w celu sprawdzenia zgodności plików z regulaminem oraz fakt iż jakakolwiek odmowa współpracy z FIAP, odmowa przedłożenia oryginałów plików zarejestrowanych aparatem fotograficznym lub niedostarczenie odpowiednich dokumentów skutkować będzie nałożeniem przez FIAP sankcji z tytułu niezastosowania się do regulaminu FIAP. Imię i nazwisko uczestnika zostanie udostępnione w celu poinformowania o naruszeniu regulaminu. Zaleca się pozostawienie oryginalnych danych EXIF w nadesłanych plikach w celu ułatwienia ich ewentualnej analizy.
 14. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych dla celów promocyjnych przez organizatora – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (t. j. Dz. U.  z 2002r Nr 101 poz. 926 z póź. zm.).

Adres organizatora: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

ul. Prusa 3 60-819 Poznań,

Komisarz konkursu:: Władysław Nielipiński tel 0-61 6640867, email : foto@wbp.poznan.pl

 

<<< powrót