A A A

Chrzest Polski – kronikarze piszą, fotografowie interpretują

ORGANIZATORChrzest Polski – kronikarze piszą, fotografowie interpretują

Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie.

WSPÓŁORGANIZATOR

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Celem Konkursu jest zachęcenie fotografujących do twórczego zinterpretowania tekstów znanych polskich kronikarzy opisujących początki polskiej państwowości w kontekście 1050. rocznicy Chrztu Polski 

Protokół z obrad Jury Konkursu Fotograficznego „Chrzest Polski – kronikarze piszą, fotografowie interpretują”

Jury w składzie: Wojciech Beszterda – przewodniczący (ZPAF/GALERIA-MUZEUM STASZICA w PILE), Władysław Nielipiński (WBPiCAK w Poznaniu), Maciej Frankowski – (Fotoplastyka), Iwona Piechocka-Jóźwiak – sekretarz, kurator wystawy (MOK),stwierdza, że na konkurs wpłynęło 179 zdjęć cyfrowych 63 autorów  w dwóch kategoriach wiekowych oraz 9 zdjęć 5 autorów wykonanych w technice analogowej. Po ich obejrzeniu i przeanalizowaniu jury zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 50  zdjęć  autorów i przyznało nagrody finansowe ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez pozostałych współorganizatorów i partnerów organizacyjnych. 

Nagrody: 
W kategorii „A” – uczestnicy do lat 16
I nagroda– 1000 zł, dla Katarzyny Woźniak za zdjęcie „DOBRAWA” dot. tekstu kronikarskiego nr 13
II nagroda– 500 zł, dla Fryderyki Orawczak za zdjęcie  „OŚWIECENIE” dot. tekstu kronikarskiego nr 2
II nagroda– 500 zł, dla …Wiktorii Straśko za zdjęcie „WYGNANIE ŻON PRZEZ MIESZKA” dot. tekstu kronik. nr 3
Wyróżnienie (WBPICAK - album fotograficzny) , dla Magdaleny Kos za zdjęcie „ODRZUCENIE STAREJ WIARY dot. tekstu kronikarskiego nr 10

W kategorii „B” – uczestnicy powyżej 16. roku życia.
I nagroda– 1500 zł, dla Henryka Maćkowiaka za zdjęcie „CHRYSTIANISSIMA” dot. tekstu kronikarskiego nr 8
II nagroda– 1000 zł, dla Bogdana Groth za zdjęcie dot. tekstu kronikarskiego nr 10
III nagroda– 500 zł, dla Magdaleny Polak za zdjęcie „ŁASKA OŚWIECENIA DUCHOWEGO” dot. tekstu kronikarskiego nr 2
Wyróżnienia ( WBPICAK - album fotograficzny): 
-  dla Bartosza Borowiaka za zdjęcie „CHRZEST MIESZKA” dot. tekstu kronikarskiego nr 3
-  dla Idy Starek za zdjęcie „DROGA DO NAWRÓCENIA” dot. tekstu kronikarskiego nr 11
- wyróżnienie przewodniczącego Jury (album fotograficzny) dla Magdaleny Gawlik za zdjęcie ‘KRONIKARZ”  dot. tekstu kronikarskiego nr 13
Z pośród zdjęć analogowych wyróżniło zdjęcie Mai Górskiej „ODZYSKANIE WZROKU”
Ponadto Jury nominowało do tytułu „Wielkopolskie zdjęcie roku” fotografię „CHRISTIANISSIMA”  autora Henryka Maćkowiaka

Do wystawy pokonkursowej zostały zakwalifikowane zdjęcia:

Ewa Barczentewicz „Ślepota Mieszka”
Andrzej Błoński Za kurtyną”, „W amoku złości”
Bartosz Borowiak „Chrzest Mieszka”
Karol Budziński „Ślepota”, „Chrzest”, „Zmierzch bogów”
Olga Chodorowska „Strumień oczyszczenia”, „Trzy cnoty”, „Kaganek wiary”
Jacek Cisło „Między ziemią a niebem”
Przemysław Degórski „Niweczenie świętego gaju”, „Mieszko i Bolesław Mieszkowic”
Wojciech Domagała „Z tak szlachetnego pnia wystrzeliła latorośl jeszcze bujniejsza”, „Symbol pogan – cmentarz rzymskokatolicki Grójec, mazowieckie”, „Nad miarę bezwstydna”
Magda Gawlik zdjęcia do tekstów nr 11 i 14, „Kronikarz”
Bogdan Groth zdjęcia do tekstów nr 4, 6, 10
Magdalena Kos „Odrzucenie starej wiary”
Marek Lapis „Chrzest”, „Woj”, „Poganie”
Henryk Maćkowiak „Chrystianissma”
Tomasz Okoniewski „Modlitwa na koniec dnia”, „Symbol_wiary”, „Pamięć i cnota”, „Syn”, „Kierunek chrześcijaństwo”
Fryderyka Orawczak „Oświecenie” 
Magdalena Polak „Radość Mieszka po odzyskaniu wzroku”,  „Łaska oświecenia duchowego”, „Katedra w Gnieźnie”, „Współczesny portret Dobrawy i Mieszka” „Współczesny portret Dobrawy, Mieszka i ich syna”
Magda Saba „Oczyszczenie”, „Światło wiary”, „Przeszłość”
Ida Starek „Walka”, „Droga do nawrócenia”
Wiktoria Straśko „Wygnanie żon przez Mieszka”
Kamila Struczak „Krzyż”
Katarzyna Woźniak „Dobrawa”

fotografie analogowe:
Weronika Gajek godło Wera – „Oświecenie”
Maja Górska godło Majka – „Odzyskanie wzroku”
Magda Saba godło Ma-sa – „Dobrawa”
Oliwia Woźniak godło Owo – „Zwycięstwo”

.
 Gniezno 10.03.2016                                                                      Podpisy Jury

UWAGA! Otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie się 7 kwietnia 2016 r.w Miejskim Ośrdoku Kultury w Gnieźnie

Nagrodzone fotografie

K. Woźniak - "Dobrawa", I nagr. kat.A
F. Orawczak - "Oświecenie", II nagr. kat.A
W. Straśko - "Wygnanie żon przez Mieszka", II nagr. kat.A
M. Kos - "Odrzucenie starej wiary", wyr. kat.A
H. Maćkowiak - "Chrystianissima", I nagr.
B. Groth, II nagr.
M. Polak - "Łaska oświecenia duchowego", III nagr.
B. Borowiak - "Chrzest Mieszka", wyr.
I. Starek - "Droga do nawrócenia", wyr.
M. Gawlik - "Kronikarz", wyr.
E. Barczentewicz - "Ślepota Mieszka"
T. Okoniewski - "Syn"
A. Błoński - "W amoku złości"
K. Struczak - "Krzyż"
M. Saba - "Oczyszczenie"

REGULAMIN KONKURSU

1.    Tematem konkursu jest fotograficzna wizualizacja oraz twórcza interpretacja 14. tekstów kronikarskich wybranych przez Justynę Polakowską i umieszczonych na okolicznościowym zestawie plakatów wydanych dla uczczenia 1050. rocznicy Chrztu Polski. W/w teksty są integralną częścią niniejszego regulaminu.

2.    Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących i rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: „A” – uczestnicy do lat 16., „B” – uczestnicy powyżej 16. roku życia.

3.     Technika prac dowolna. 

a).  Do konkursu dopuszcza się zdjęcia w formie plików cyfrowych o  rozdzielczości - 300 dpi, długość krótszego boku: co najmniej 20 cm (2350px – maksymalna wielkość pliku – 20 MB)., które wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać pocztą email na adres iwona.piechocka@wp.pl

Nazwa pliku powinna składać się z oznaczenia kategorii wiekowej (A lub B), numeru interpretowanego tekstu (od 1-14), nazwiska autora, imienia autora, tytułu zdjęcia. Poszczególne części nazwy oddzielane są podkreślnikiem np. „A_11_kowalski_jan_beztytulu”

b).  W konkursie mogą wziąć udział również fotografie wykonane w technologii analogowej tj. przy użyciu światłoczułości soli srebra, w tradycyjnej metodzie negatywowo-pozytywowej, technikach chromianowych, wprost pozytywowych, barwnych i monochromatycznych oraz wszelkich innych wykonanych bez użycia plików cyfrowych i ingerencji w analogową naturę obrazu na jakimkolwiek etapie jego powstania, które należy w formie fizycznej dostarczyć do siedziby organizatora. Zdjęcia powinny być podpisane godłem (i tytułem), a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy umieścić kartę zgłoszenia

4.     Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu jedną fotografię do każdego  interpretowanego tekstu.

5.    Ostateczny termin dostarczenia prac do organizatora – 5 03.2016 r.

6.    Wszystkie nadesłane prace organizator anonimowo przedstawi do oceny profesjonalnemu Jury które zakwalifikuje wybrane fotografie do wystawy oraz przyzna regulaminowe nagrody i wyróżnienia. Posiedzenie Jury odbędzie się do 10.03.2016.

11.   Autorzy najlepszych  zdjęć otrzymają nagrody finansowe. Łączna pula nagród wynosi 5000 zł. Przewiduje się także wyróżnienia rzeczowe. O podziale  nagród decyduje Jury.

13.   Wyniki pracy Jury  zostaną opublikowane bezzwłocznie po jej zakończeniu na stronach internetowych organizatorów.

14.   Nagrody zostaną  wręczone autorom podczas otwarcia pokonkursowej  wystawy  w Galerii MOK w Gnieźnie, w kwietniu 2016 r. Po zakończeniu ekspozycji w Gnieźnie, wystawa będzie prezentowana w innych galeriach w ramach Objazdowej Galerii  Wielkopolskiej Fotografii.

Uwaga! Zakwalifikowane do wystawy zdjęcia cyfrowe zostaną wydrukowane przez zakład fotograficzny FOTOPLASTYKA GNIEZNO, który jest partnerem konkursu. Prace wykonane w technikach analogowych zostaną zwrócone autorom po zakończeniu cyklu prezentacji w roku 2017.

Uwagi końcowe

1. Zgłaszając swoje zdjęcia do konkursu uczestnik oświadcza że posiada pełnię praw autorskich do fotografii a sportretowane osoby wyraziły zgodę na publikację wizerunku i udziela organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na korzystanie ze zdjęć dla celów promocji konkursu „Chrzest Polski” w zakresie następujących pól eksploatacji: a). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; b). wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; c). najem, użyczanie; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych; d). nadawanie internetowe; e). równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej –  publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; f). w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; g). wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; h). publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie  w całości lub we fragmentach w innych publikacjach niekomercyjnych,  w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami niekomercyjnymi, w tym innymi utworami; i). wykorzystywanie w niekomercyjnych materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz  łączenia z innymi utworami. (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz.U. z dnia 23.02.1994 r.), w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, j). wystawiania, udostępniania na stronie internetowej organizatora w tym również na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej  i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu;

2. Przystępując do konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu z jego udziałem. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędna dla udziału w konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator. Osoby, których dotyczą w/w dane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez organizatora oraz współorganizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji. W/w dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją konkursu, i jego tematyką, a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych. W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji konkursu dane osobowe uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.

3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www.mok.gniezno.pl  i www.wbp.poznan.pl Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iwona.piechocka@wp.pl oraz foto@wbp.poznan.pl

4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

5. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator.

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.

7. Wszelkie zmiany w regulaminie konkursu dokonuje organizator i ogłasza je na stronie internetowej konkursu. Z chwilą ogłoszenia zmiany regulaminu zmiany stają się wiążące,  uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.

8. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń uczestnika zawartych w regulaminie konkursu okaże się nieprawdziwe, organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika z konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.

Dodatkowych informacji udzielają

  • w kwestiach merytorycznych Władysław Nielipiński tel. 061 6640867,
  • w kwestiach organizacyjnych Iwona Jóźwiak-Piechocka tel. 061 4264630 wew. 15

    TEKSTY KRONIKARZY>>>                                                 KARTA ZGŁOSZENIA >>>

 

plakaty Justyny Polakowskiej